ข่าวสารคณะ

ประกาศแจ้งให้นักศึกษาทำแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร และระบบงานทะเบียน

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศแจ้งให้นักศึกษาทำแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร และระบบงานทะเบียน

แจ้งนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต รหัส 55 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต รหัส 58 และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ให้ทำแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร และระบบงานทะเบียน ผ่าน WebSite http://203.158.144.140/QCur/login.aspx
โดยใช้รหัสนักศึกษา เป็น Username และเลขบัตรประชาชนเป็น Password
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560