โครงการประเมินคุณภาพหลักสูตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการประเมินคุณภาพหลักสูตร โดยมี ผู้ช่วยศาตราจารย์สุชาดา เกตุดี คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาให้บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยมีวิทยากรบรรยายได้แก่ ผศ.แก้วตา ขาวเหลือง, ดร.พงษ์ศักดิ์ เกิดลาภี และผศ.ดร.อำนาจ จำรัสจรุงผล มีผู้เข้าร่วมเข้าร่วมจำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2560