งานฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดให้มีการฝึกซ้อมย่อยในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558 โดย ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุชาดา เกตุดี คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธานพิธีฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมพิธีและแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา และถ่ายภาพหมู่บัณฑิตพร้อมคณาจารย์ ณ หอประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560