ข่าวสารคณะ

ประกาศโครงการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปีสุดท้าย

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศแจ้งถึงนักศึกษาปีสุดท้าย เรื่องโครงการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปีสุดท้าย