โครงการการพัฒนาบุคลิกภาพวิธีการพูดที่มีเสน่ห์


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้จัดโครงการการพัฒนาบุคลิกภาพวิธีการพูดที่มีเสน่ห์ โดยมี คุณยิ่งยศ กันจินะ และคุณอรวี บุนนาค เป็นวิทยากร มีการฝึกปฏิบัติทำหน้าที่พิธีกร, ฝึกปฏิบัติการอ่านออกเสียงและการใช้ภาษาในงานพิธีกร,ฝึกปฏิบัติการเขียนบทพูดวิทยากร, การทำหน้าที่พิธีกรในงานธีการ และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 15 คน ณ ห้องปฏิบัติการ B603 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2559