ข่าวสารคณะ

ประกาศเลื่อนขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
เปลี่ยนแปลงกำหนดการขายทอดตลาด จากวันที่ 6 สิงหาคม เวลา 10.00-11.00 น. เป็นวันที่ 13 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00-11.00 น.
ติดต่อขอทราบรายละเอียดที่ งานพัสดุ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตามเวลาราชการ หรือโทร 02-665-3777, 02-665-3888 ต่อ 7107