ข่าวสารคณะ

ประกาศแจ้งตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2557

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมแจ้งถึงนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในเรื่องการสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2557
 ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2557
 การตรวจสภาพนักศึกษาและรับบัตรอนุญาตเข้าห้องสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2557
 ระเบียบและข้อปฏิบัติการเข้าห้องสอบของนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 ระเบียบและข้อปฏิบัติของกรรมการผู้กำกับห้องสอบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม