ข่าวกิจกรรมคณะ

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานทางวิชาชีพวิศวกรรมภาคการศึกษาฤดูร้อน/2557

C_0074_1
งานสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานทางวิชาชีพวิศวกรรมภาคการศึกษาฤดูร้อน/2556 โดยมีผศ.ดร.สมศักดิ์ สงวนเดือน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยเป็นประธานเปิดงาน และนายวีระ พันธ์สวัสดิ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้นักศึกษาได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะออกไปฝึกงานในสถานประกอบการ และให้นักศึกษาได้ปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ทั้งในด้านความรู้ ความคิด ก่อนออกฝึกงานในสถานประกอบการจริง มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ทุกสาขาวิชาเข้าร่วมโครงการ 200 คน ณ ห้องประชุมกรมหลวง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2558