ข่าวกิจกรรมคณะ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ E-Learning

003
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ E-Learning เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ E-Learning และจัดทำคลังความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนของคณะและสาขาวิชาโดยมีดร.ดวงกมล โพธิ์นาค เป็นวิทยาการให้ความรู้ ในการใช้ web browser พัฒนาสื่อการเรียนการสอน โดยอาศัยเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Multimedia Technology) และเทคโนโลยีเชิงโต้ตอบ (Interactive Technology) มีผู้เข้าร่วมอบรม 30 คน ณ ห้องประชุมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2557