ขอแสดงความยินดีกับคุณวิชา จุ้ยชุม เข้ารับพระราชทานปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

0540
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมขอแสดงความยินดีกับคุณวิชา จุ้ยชุม ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประวัติและผลงานของคุณวิชา จุ้ยชุม