ประกาศการรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอการสนับสนุนทุน “โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่”

ประกาศข่าว

ประกาศ มทร.พระนครเรื่องการรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอการสนับสนุนทุน
โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

รายละเอียดการรับทุน
1. ประเภทของโครงการและทุนสนับสนุน
1.1 โครงการกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม สนับสนุนทุนไม่เกิน 18,000 บาท
1.2 โครงการกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการทดลองในห้องปฏิบัติการ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ สนับสนุนทุนไม่เกิน 12,000 บาท
1.3 โครงการกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ สนับสนุนทุนไม่เกิน 7,000 บาท

2.คุณสมบัติผู้รับทุน เป็นนศ.ปี4 และมีอาจารย์ที่ปรึกษารับรองการดำเนินโครงการ

3. คุณสมัติอาจารย์ที่ปรึกษา 1ท่าน เป็นที่ปรึกษาโครงการที่ขอทุนไม่เกิน3 โครงการ และอาจารย์ที่ปรึกษาหากได้รับทุนสนับสนุนปีงปม.56 ต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ครบถ้วนด้วย

4. เอกสารการเสนอ แบบสวพ-สสน๑ จำนวน 12 ชุด พร้อมซีดี 1 แผ่น

5. ระยะเวลาเสนอขอ ตั้งแต่ 18 ต.ค.56 ถึง 22 พ.ย.56

ประกาศ การรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอสน้บสนุน โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐและวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พศ.2557 และขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฯ

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่

หลังจากได้รับการพิจารณาทุน ติดตามได้ในเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา และเว็บคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม