ข่าวกิจกรรมคณะ

นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยสุ่นานาชาติ


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเผยแพร่และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมต่อสาธารณชนไทย โดย นางสาวศศิธร ชูแก้ว อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมศิลปะและวัฒนธรรม ได้นำนักศึกษาจำนวน 21 คน เข้าร่วมการแสดงชุด “มหัศจรรย์แห่งตำนานป่าหิมพานต์” ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ “The 1st international Conference on Innovation in Education (ICIE 2012) ณ โรงแรม S.D. Avenue เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2555