ข่าวกิจกรรมคณะ

โครงการพัฒนาผู้บริหารเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่สากล


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้เห็นความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่จะเป็นกลไกสำคัญในการนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ ดังนั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ทางคณะฯ จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเชิงบูรณาการขึ้นให้มีความสอดคล้องกับระบบการบริหารมหาวิทยาลัย และประเทศไทยกำลังจะก้าวสู่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยการพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากร ในด้านการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ให้มีการใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องโดยมีผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของคณะเข้าร่วมโครงการจำนวน 16 คน ณ Nanyang Polytechnic สาธารณรัฐสิงคโปร์
ระหว่างวันที่ 4-16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555