ข่าวกิจกรรมคณะ

โครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมความรักความภูมิใจในวัฒนธรรมความเป็นไทย


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมความรักความภูมิใจในวัฒนธรรมความเป็นไทย ประจำปี 2555 สำหรับนักศึกษาภาคสมทบ (โครงการนอกสถานที่ตั้ง) โดยมีผศ.ดร.ขจรศักดิ์ ศิริมัย คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธาน โดยมีการจัดบรรยาย “คุณธรรมจริยธรรมกับการครองตน ครองเรือน” ให้นักศึกษาได้ และมีการจัดเลี้ยงอาหารเพลแก่พระสงฆ์ 9 รูป เพื่อเป็นการทำบุญพร้อมร่วมกัน และพระสงฆ์บรรยาย “ค่านิยมความรักความภูมิใจในวัฒนธรรมความเป็นไทย” ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2555