ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจัดโครงการมัชฌิมนิเทศให้กับนักศึกษา


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจัดโครงการมัชฌิมนิเทศให้กับนักศึกษา โดยมีผศ.ดร.นุชนาฏ ผ่องพุฒิ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิดงาน การจัดโครงการมีวัตถุประสงค์ในการจัดมัชฌิมนิเทศให้กับนักศึกษาก็เพื่อเป็นการให้แนวความคิดใหม่ๆ กับนักศึกษาสามารถนำไปประกอบในการฝึกสอน และเพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์และนักศึกษาได้นำเสนอปัญหาและอุปสรรคในการเรียนมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การณ์กัน รวมทั้งได้รับฟังข้อมูลเพื่อการพัฒนาการฝึกสอนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ณ หอประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม