ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2554


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2554
โดยมีคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.พระนคร ได้แก่
1. ผศ.เจิมสิริ ศิริวงศ์พากร
2. ผศ.สุใจ พรเจิมกุล
ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วันที่ 10 กันยายน 2555