ข่าวกิจกรรมคณะ

โครงการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 4


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้จัดโครงการบริการวิชาการให้กับบุคคลภายนอก เรื่องโครงการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 4 โดยมี อ.อนุชา ไชยชาญ, อ.พิสิฐ สอนละ และอ.วารินี วีระสินธุ์ เป็นวิทยากร เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดความรู้พื้นฐานเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดผลดียิ่งขึ้น มีผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมจากโรงเรียนต่างๆ จำนวน 30 คน ณ ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 4 อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 14 – 15 กรกฎาคม 2555