ข่าวกิจกรรมคณะ

โครงการส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานภายนอกในระดับชาติและนานาชาติ


นักศึกษาจากตัวแทนของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้แก่ นายโสภณ บุญแต่ง และนางสาวสุนิศา สินกลิ่น ได้รับการคัดเลือกจากกองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานภายนอกในระดับชาติและนานาชาติ โดยได้รับเชิญจากสมาคมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี ซึ่งมหาวิทยาลัยจะนำผลงานการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของนักศึกษาทั้ง 9 คณะ ณ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี ไปเผยแพร่ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2555

นายโสภณ บุญแต่ง

นางสาวสุนิศา สินกลิ่น