ข่าวกิจกรรมคณะ

โครงการฝึกอบรมเทคนิคการสอนอย่างครูมืออาชีพ


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้เปิดฝึกอบรมเทคนิคการสอนอย่างมือครูอาชีพ เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเทคนิคการสอนอย่างครูมืออาชีพ และสามารถนำขัอมูลจากการใช้แผนการจัดการการเรียนรู้ให้พัฒนาให้เกิดผลดียิ่งขึ้น โดยมีผศ.ดร.อัคครัตน์ พลูกระจ่าง และผศดร.ไพโรจน์ สถิรยากร เป็นวิทยากร เน้นการให้ความรู้พื้นฐานทั้งเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติแก่ผู้เข้าร่วมอบรม ดังนี้
– ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการสอนและเทคนิคการเรียนรู้ในแบบต่างๆ
– ให้ผู้เข้ารับการอบรมทำ workshop ในเรื่องเทคนิคการสอนและเทคนิคการเรียนรู้
– ผู้เข้ารับการอบรมนำเสนอผลงานในการทำ workshop
ณ ห้องเรียนปริญญาโท ชั้น 2 อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2555

รายละเอียดเนื้อหาของโครงการ
กระบวนการเรียนรู้ อัคครัตน์
งานที่ 1
งานที่ 2
งานที่ 3
งานที่ 4
งานที่ 5
ตัวอย่าง ผลการเรียนรู้ Learning Outcome