ข่าวกิจกรรมคณะ

ปรับภูมทัศน์รอบอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้ทำการปรับภูมทัศน์รอบ อาคารคณะฯ ซึ่งได้ตระหนักถึงภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขจรศักดิ์ ศิริมัย คณบดีคณะครุ- ศาสตร์อุตสาหกรรม ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าปรับภูมิทัศน์ อาคารคณะ และติดตามการปรับปรุงสภาพแวดล้อมรอบอาคาร โดยการทำแนวรั้วพร้อมทั้งปลูกไม้ดอกไม้ประดับรอบอาคาร ทั้งนี้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2555