ข่าวกิจกรรมคณะ

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555

คณะครุศาตร์อุตสาหกรรมได้ดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2555 โดยมีนายเกษมชัย บุญเพ็ญ รองคณบดีฝ่ายกิจการ นักศึกษา เป็นประธานเปิดงาน แนะนำผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชา ชี้แจงรายละเอียดในฝ่ายกิจการนักศึกษา และนางสาวอัมภาภรณ์ พีรวณิชกุล ผู้ช่วยคณบดี แนะนำอาจารย์ที่ปรึกษา ชี้แจงรายละเอียดในฝ่ายวิชาการ ณ ห้องประชุม D-Hall จากนั้นได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ละลายพฤติกรรม กิจกรรมจิตอาสาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เก็บขยะ ปลูกป่าชายเลน ณ ค่ายสะเทินน้ำสะเทินบก กองพันนาวิก- โยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2555