ข่าวกิจกรรมคณะ

นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร


นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้รับการยกย่องใน”โครงการยกย่องเชิดชูนักศึกษาคนดีศรีราชมงคล” โดยอธิการบดีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร เนื่องในโอกาศวันไหว้ครูรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2555 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2555
รายการโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร มีดังนี้
1. โล่ประกาศเกียรติคุณ

นายธีรพจน์ กาญจนพาณิช

2.ผู้มีความประพฤติดี มารยาทดี และแต่งกายถูกระเบียบ

นายกิตติศักดิ์ ภิญญาคง

นางสาวสุภาวดี จันหอม

3.ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย / คณะ

นายสุทธิศักดิ์ สุขสำราญ

นางสาววัฒนา อ่อนนุ่ม

4.ผู้บำเพ็ญประโยชน์และช่วยเหลือสังคมส่วนรวม

นายสิทธิชัย ผากเบี้ย

นายวิรุณ ผ่านจังหาร