ข่าวกิจกรรมคณะ

โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านทักษะ ความชำนาญในการทำงาน ตลอดจนการปรับ เปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพิ่มศักย ภาพในการปฏิบัติงานและมุ่งหวังให้เกิดการทุ่มเทและเอาใจใส่ในการทำงานให้ การบริหารจัดการในคณะฯ บรรลุถึงผลสำเร็จขององค์กร และเป็นการสร้าง สัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคลากรของคณะทั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้รับ ความร่วมมือของบุคลากรในคณะทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกระดับเป็นอย่างดี ณ สวนไทรโยค จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2555