ข่าวกิจกรรมคณะ

โครงการการจัดการความรู้กับระบบบริหารงานประกันคุณภาพภายใน

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจัดโครงการจัดการความรู้กับระบบบริหาร งานประกันคุณภาพภายในให้แก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน เพื่อได้ ตระหนักถึงความสำคัญของงานประกันคุณภาพการศึกษา ในการพัฒนา นโยบายระบบและกลไกการประกันคุณภาพประจำปี โดยร่วมศึกษาจัดทำดัชนี บ่งชี้เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ ศึกษาคู่มือประเมินคุณภาพ ดำเนินการวิจัยและ ประเมินคุณภาพ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพ ในงาน ติดตามและประเมินผล เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยฯต้องการ ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 และ ณ เขื่อนท่าทุ่งนา จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2555