ข่าวกิจกรรมคณะ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ในลักษณะการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรปฏิบัติการ โดย ดร.ณรงค์ อภิรัตน์สกุล เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยี และเป็นการเสริมสร้างการออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม อีกทั้งเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาทั้งภายในและภายนอกคณะ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วันที่ 30 เมษายน-1 พฤษภาคม 2555