ข่าวกิจกรรมคณะ

งานรับพระราชทานปริญญา ประจำปีพุทธศักราช 2553


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2553 (พ.ศ. 2554) ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

“]