ข่าวกิจกรรมคณะ

ขอร่วมแสดงความยินดีแด่ผู้รับพระราชทานปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ ศิริมัย คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติใน การแสดงความยินดีแด่ นายสุรพงษ์ เจริญบูลวิวัฒน์ ผู้รับพระราชทานปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีพุทธศักราช 2553 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรี ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความปราบปลื้มยินดีมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์

“]