ข่าวกิจกรรมคณะ

กีฬาสานสัมพันธ์ “ทวิมิตรเกมส์”


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมร่วมกับคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์จัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ “ทวิมิตรเกมส์” ในวันเสาร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ ลานอิฐแดงภายในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม(เทเวศร์) ในการจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีด้านการคลังและทรัพย์สินและผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย เธียรหิรัญ รองอธิการบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนากายภาพ มาเป็นประธาน ในการแข่งขันกีฬา โดยแบ่งอาจารย์และบุคลกรในแต่ละคณะเป็น ๔ สี ได้แก่ สีน้ำเงิน, สีเขียว, สีส้มและสีขาว
เพื่อร่วมกันแข่งขันกีฬาเช่น ฟุตซอล แชร์บอล และกีฬาฮาเฮ ฯลฯ พร้อมกับมีการประกวดกองเชียร์ ประกวดเชียร์ลีดเดอร์ ซึ่งการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ทำให้คณะทั้ง ๒ คณะ มีมิตรภาพและมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
หลังจากแข่งขันกีฬาเสร็จสิ้น คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ได้ร่วมกันรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องประชุม D-hall บรรยากาศภายในงานเปี่ยมไปด้วยความสนุกสนาน