ข่าวสารคณะ

โครงการความร่วมมือการทางวิชาการ ระหว่าง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ สถานศึกษาอาชีวศึกษา


ผศ.ขจรศักดิ์ ศิริมัย คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ร่วมกับสถานศึกษาอาชีวศึกษา อันได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา โดย ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา, วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ โดย ดร.อนันท์ งามสะอาด ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ และวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ใต้หวัน (บีดีไอ) โดย นางสาวบรินดา จางขจรศักดิ์ ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ใต้หวัน (บีดีไอ)และประธานกรรมการ BDI Alloy Enterprise Co.,Ltd ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในการสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อความต่อเนื่องเชื่อมโยงกันทางการศึกษา
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือด้านหลักสูตรและทางวิชาการ, การจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพให้บุคลากรมีสมรรถนะตรงตามที่คุรุสภากำหนด อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายในการทำงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และสื่อการเรียนการสอน อันเป็นความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรระหว่างคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ทั้งนี้ ได้ลงนามความร่วมมือเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พศ.๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร