ข่าวสารคณะ

ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2554 (ฉบับแก้ไข)

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแจ้งปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2554 และภาคการศึกษาฤดูร้อน /2554 (ฉบับแก้ไข)
ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2554 และภาคการศึกษาฤดูร้อน /2554