ข่าวสารคณะ

กำหนดการนัดวัดตัวตัดชุดครุยบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2553


กำหนดการนัดวัดตัวตัดชุดครุยบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2553 ในวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2554 เวลา 09.30-14.00 น. ณ ห้องฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น 2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายและสิ่งที่ต้องเตรียมดังต่อไปนี้

1.ชุดครุยบัณฑิตราคาชุดละ 500 บาท

2.ชุดราชปะแตนราคาเช่า 400 บาท ค่าประกันชุด 1000 บาท

3.ชุดราชปะแตนราคาตัดประมาณชุดละ 2500 บาท

4.หากบัณฑิตมีชุดครุยแล้วให้นำชุดมาเพื่อเทียบสีครุย

5.บัณฑิตต้องพิมพ์ ใบยืนยันการตอบแบบสอบถามระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต(รวม 2 ฉบับทั้งของ สกอ. และของมหาวิทยาลัย)โดยเข้าไปกรอกข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ http://www.job.mua.go.thและที่เว็บไซต์ http://job.rmutp.ac.th หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโยโลยีราชมงคลพระนคร http://www.rmutp.ac.th/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานแนะแนวการศึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา โทรศัพท์ 02 282 9009-15 ต่อ 6106, 6108 หรือ 089-9203560 (พี่ไก่)