ข่าวสารคณะ

ประกาศ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา


กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2/2554 ดังนี้
1.ให้นักศึกษา Print ใบลงทะเบียนเรียนมายื่นที่ฝ่ายกิจการ นักศึกษาภายใน
***วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน ถึงวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2554 ***
2.***และมาเซ็นต์แบบยืนยันในวันที่ 19-23 ธันวาคม 2554***
สอบถามเพิ่มเติม สำนักงานกิจการนักศึกษา โทร 02-282-9009-15 ต่อ 6105