หน่วยงานภายในคณะ

 • งานสารบรรณ   
 • งานบุคลากร
 • งานการเงิน / บัญชี
 • งานพัสดุ
 • งานประชาสัมพันธ์
 • งานเอกสารการพิมพ์
 • งานอาคารสถานที่
 • งานยานพาหนะ
 • งานวิชาทหาร
 • งานพัฒนาวินัย คุณธรรม และ จริยธรรม
 • งานศิลปวัฒนธรรม
 • งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
 • งานแนะแนว
 • งานสวัสดิการและสุขภาพพลานามัย
 • งานกิจกรรมสโมสรและชมรมนักศึกษา
 • งานกีฬา
 • งานศิษย์เก่าและชุมชน