ระดับบัณฑิตศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต Grauate Diploma (Grad.Dip)
• สาขาวิชาชีพครู Teaching Profession
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต Master of Science in Technical Education Program
• สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา Innovation and Educationl Technology

 

คุณวุฒิการศึกษาของผู้สมัคร

ระดับบัณฑิตศึกษา

• หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

– รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  จากสถาบันอุคมศึกษาที่ กพ.รับรองคุณวุฒิ

• หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต

– รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุคมศึกษาที่ กพ.รับรองคุณวุฒิ