ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาตรีหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) 5  ปี
Bachelor of Science in Technical Education (B.S.Tech.Ed)
• สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical  Engineering)
– แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง (Electrical Power Engineering)
– แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (Electronic and Telecommunication Engineering)
– แขนงวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)
• สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering)
– แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering)
– แขนงวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering)

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) 2 ปี (ต่อเนื่อง)
Bachelor of Industrial Technology (B.Ind.Tech)
• สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering)
– แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering)
– แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (Electronic and Telecommunication Engineering)
– แขนงวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)
• สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering)
– แขนงวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering)
– แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering)

คุณวุฒิการศึกษาของผู้เข้าศึกษา

ระดับปริญญาตรี

• หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)

– รับผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิ ปวช.สายช่างอุตสาหกรรม หรือ ม.6 สายวิทย์-คณิต

• หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)

– รับผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิ ปวส.สายช่างอุตสาหกรรม ตรงสาขาวิชาเอก