งานหลักสูตร

ข่าวหลักสูตร

– ประกาศครุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ
– มติคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 10/2555 ระเบียบวาระที่ 5.8 เรื่อง การขอขยายเวลาให้การรับรองในหลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)
– มติคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 3/2549 เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต และการปฎิบัติการสอนในสถานศึกษา
– ศธ 5103.1/1638 เรื่อง ขอหารือ
– บันทึกความร่วมมือ เรื่อง การใช้โปรแกรม KSP Bubdit ระหว่าง คุรุสภา กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
– ข้อมูลหลักสูตรที่ สกอ.รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2554)
– เรื่อง เกณฑ์มาตราฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548
– เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตราฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548
– ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์