ข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา

24 ม.ค.2561 ขอประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ฉบับ เรื่อง เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
12 ม.ค.2561 มทร.พระนคร ส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ
12 ม.ค.2561 สนง.คณะกรรมการอุมศึกษา ปชส.ให้บุคลากรเข้าร่วมรัรบการคัดเลือกงานวิจัยฯ
11 ม.ค.2561 มทร.พระนคร ส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ
10 ม.ค.2561 สนง.คณะกรรมการอุมศึกษา ปชส.ทุนการศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนด้านศึกษาและวิทยาศาสตร์ฯ
10 ม.ค.2561 สำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) ร่วมกับ Ministry of External Affairs of india จัดอบรม 4 หลักสูตร
10 ม.ค.2561 ปชส.โครงการ ASEAN Youth Repersentative Experiencing ฯ
10 ม.ค.2561 การรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศไทย-เกาหลี
10 ม.ค.2561 สำเนาหนังสือม.ราชภัฏราชสีมา เรื่องขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
10 ม.ค.2561 สำเนาหนังสือเครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทย์ศาสตร์แห่งประเทศไทย เรื่องขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
4 ม.ค.2561 สนง.คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปชส.แผนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของวช.ประจำปีงปม.2561
4 ม.ค.2561 ม.มหาสารคาม เชิญเข้าร่วมการอบรมในหัวข้อ”วัสดุแม่เหล็กและการประยุกต์ใช้
4 ม.ค.2561 ม.ราชภัฏเทพสตรี ขอเชิญเข้าร่วมโครงการและส่งบทคามทางวิชาการเข้าประกวด
4 ม.ค.2561 ม.เกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมส่งผลงานและเข้าร่วมโครงการประชุมนานาชาติ

ข่าวสารงานวิจัย ปีพ.ศ.2560 CLICK

ข่าวสารงานวิจัย ปีพ.ศ.2559 CLICK

——————————————————————————————————————–

——————————————————————————————————————–

เอกสาร Download