ข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา

17 มิ.ย. 2562 การเสนอของงบประมาณวิจัยในลักษณะบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

14 ม.ค.2562 การติดตามการรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

11 ม.ค.2562 ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 ฉบับ เพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน

ข่าวสารงานวิจัย ปีพ.ศ.2561 CLICK

ข่าวสารงานวิจัย ปีพ.ศ.2560 CLICK

ข่าวสารงานวิจัย ปีพ.ศ.2559 CLICK

——————————————————————————————————————–

——————————————————————————————————————–

เอกสาร Download