งานประกันคุณภาพการศึกษา

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2555

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2554

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไป
1.ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไป-หลักสูตร น. 1-12
2. อาจารย์+บุคลากร+นศ. น.13-201
3.ตารางเงิน น.21-22
4.ตารางที่ 1-7 น.23-30

ส่วนที่ 2 การประกันคุณภาพ น. 30-48

 

ส่วนที่ 3 การประเมินคุณภาพภายใน
1.ส่วนที่..3-1 (1)
2.ส่วนที่ 3-2ผลการประเมิน เพิ่มเติม

ส่วนที่ 4 ผลการประเมิน
2.ส่วนที่ 3-2ผลการประเมิน เพิ่มเติม
ส่วนที่ 4-1 สรุปผลการประเมิน

ส่วนที่ 5 ภาคผนวก
2.ส่วนที่ 5 – 1 น.216-231 (เป้าเทียบ ปี52-53 และแบบประเมิน)
2.ส่วนที่ 5 – 1 น.216-231 (เป้าเทียบ ปี52-53 และแบบประเมิน)

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2553

– คำสั่ง + ตารางกำกับ 2553
– เป้าหมายคุณภาพ 2553
– ส่วนที่ 1 บริบทของหน่วยงาน/สถานภาพปัจจุบัน
– ส่วนที่ 2 การประกันคุณภาพการศึกษา
– ส่วนที่ 3 การประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2553
– ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินของ สกอ. สมศ. รอบสาม และ ก.พ.ร.
– ส่วนที่ 5 ภาคผนวก

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2552

1.1 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2552 (คณะ)
คำนำ-สารบัญ
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3
ส่วนที่ 3-1
ส่วนที่ 3-2
ส่วนที่ 4
ส่วนที่ 5
1.2 ผลการประเมินคุณภาพภายใน ตามรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2552
1.3 IMPROVEMENT PLAN
2. รายงานการประเมินตนเอง (SAR) แยกตามสาขาวิชา ปีการศึกษา 2552
2.1 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2.2 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) สาขาวิชาวิสวกรรมโยธา
3. COMMON DATA SET
4. เอกสารประกอบเล่มรายงาน (SAR)
4.1 ตารางผลงาน 4 ด้าน
4.2 เป้าหมายคุณภาพ (KPI) ปีการศึกษา 2552