งานบริการวิชาการแก่สังคม

-ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนบุคลากรเพื่อไปเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ.2551

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า -การปรับความคมชัดของภาพ ด้วยวิธีการปรับเท่าฮีสโตแกรมแบบถ่วงน้ำหนักแยกส่วน
สาขาวิศวกรรมโยธา – ลักษณะการชนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุของรถโดยสารขนาดใหญ่
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ – การบูรณาการการเรียนการสอนเข้ากับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Education) และการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์