ข่าวสาร ป.ตรี ปี 2558

29 ธ.ค.2558 รับสมัครนักศึกษาทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามทร.พระนคร
27 พ.ย.2558 ประชาสัมพันธ์การสมัครรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2558
16 ต.ค.2558 ประกาศเรื่อง การลงทะเบียนเรียนรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 ภาคการศึกษาที่ 2/2558 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 5
14 ต.ค.2558 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแจ้งรายชื่อผู้ค้างชำระค่าปรับส่งหนังสือเกินกำหนด
25 ก.ย.2558 ให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เข้ากรอกประวัติในฐานข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)โดยด่วน
9 ก.ย.2558 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
24 ส.ค.2558 ประชาสัมพันธํ์ TU Job Fair และงาน ศึกษาต่อต่างประเทศ
27 ก.ค.2558 งานสหิจศึกษาแจ้งกำหนดการปัจฉิมนิเทศหลังออกฝึกงาน วันที่ 8 สิงหาคม 2558 เวลา 09.30-12.00 น.*ให้แต่ละสาขาวิชาส่งแทนนักศึกษาที่ออกฝึกงาน นำเสนอผลการออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ สาขาละ 2 กลุ่ม
23 ก.ค.2558 ประกาศการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์
23 ก.ค.2558 ประกาศแจ้งนักศึกษาพ้นสภาพ
19 มิ.ย.2558 รายชื่ออาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกงาน/สถานประกอบการ ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2557 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
10 มิ.ย.2558 ให้นักศึกษากรอกฐานข้อมูล CDS (Common Data Set) ปีการศึกษา 2557 โดยเข้าไปประเมิน
– แบบสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย http://std.offpre.rmutp.ac.th/survey/1/
– แบบสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริการ http://std.offpre.rmutp.ac.th/survey/2/
22 พ.ค.2558 รายชื่ออาจารย์นิเทศการฝึกงานทางวิชาชีพวิศวกรรม ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557
21 พ.ค. 2558 ประกาศแจ้งรายชื่อนักศึกษา กองทุนกู้ยืม (กยศ.) ที่ต้องชำระเงินเพิ่ม
21 พ.ค. 2558 ประกาศแจ้งรายชื่อนักศึกษา กองทุนกู้ยืม (กยศ.) ที่ต้องมารับเงินค่าลงทะเบียนคืน
15 พ.ค.2558 ประกาศถึงนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู1 ภาคการศึกษาที่ 1/58 (ระดับปริญญาตรี)
15 พ.ค.2558 ประกาศสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาฝึกงาน ภาคการศึกษาฤดูร้อน/57 (ระดับปริญญาตรี)
15 พ.ค.2558 ประกาศปฏิทินการศึกษาภาคฤดูร้อน/57 (ระดับปริญญาตรี)
15 พ.ค.2558 การแจ้งสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2557
15 พ.ค.2558 ให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคนเข้าระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ทุกรายวิชาที่มีการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2557 ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 หากนักศึกษาไม่เข้าระบบเพื่อประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ นั้น จะไม่สามารถเข้าไปดูผลการเรียนได้
1 พ.ค.2558 ประกาศแจ้งตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2557
30 เม.ย.2558 ข้อหารือเกี่ยวกับการรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
18 เม.ย.2558 ประกาศมาตรการดูแลความรักษาความปลอดภัยในศูนย์เทเวศร์
18 เม.ย.2558 สำนักงาน ก.ค.ส.แจ้งเรื่องมติรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2 คุณวุฒิ
7 เม.ย.2558 กำหนดการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา มทร.พระนคร ประจำปีการศึกษา 2557
17 ก.พ.2558 แจ้งเรื่องการส่งนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 ล่าช้า
12 ก.พ.2558 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบโควตา เพิ่มเติม) สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
10 ก.พ.2558 ประกาศยืนยันข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา 2557
23 ม.ค.2558 ปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2558
19 ม.ค.2558 แจ้งข้อปฏิบัติช่วงระหว่างการแข่งขัน “พระนครเกมส์”
14 ม.ค.2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แจ้งกำหนดการเรียนการสอนชดเชย