ข่าวสาร ป.ตรี ปี 2559

7 พ.ย.2559 ประกาศแจ้งถึงนักศึกษาผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ภาคการศึกษาที่ 2/2559
3 พ.ย.2559 ประกาศแจ้งเรื่องการลงทะเบียนล่าช้า
12 ต.ค.2559 ประกาศแจ้งตารางการนิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2/2559
6 ต.ค.2559 ประกาศเตือนให้ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559
5 ต.ค.2559 ประกาศแจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2558 มารับใบรายงานผลการศึกษา
28 ก.ย.2559 ประกาศเรื่องการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560
28 ก.ย.2559 ประกาศกำหนดการฝึกงานทางวิชาชีพวิศวกรรม ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน /2559
15 ก.ย.2559 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดให้บริการห้องสมุดเทเวศร์ในวันเสาร์
9 กย.2559 ประกาศกำหนดการมัชฌิมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา2559 (ระดับปริญญาตรี)
24 ส.ค.2559 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันโครงการ”กล้าใหม่.. สร้างสรรค์ชุมชน”
10 ส.ค.2559 กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2557
8 ส.ค.2559 ประกาศแจ้งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
4 ส.ค.2559 ประกาศกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ภาคสมทบ) ประจำปีการศึกษา 2559
8 ก.ค.2559 ประกาศขั้นตอนการดำเนินการสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2558
4 ก.ค.2559 ประกาศรายชื่อนักศึกษาและสถานศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 UPDATE
4 ก.ค.2559 กำหนดการลงทะเบียนภาค 1/2559 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2, 3, 4,และนักศึกษาตกค้าง
1 ก.ค.2559 ประกาศนัดวัดตัว ตัดชุด SHOP ชุดพละ เสื้อคณะ นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบ2)
1 ก.ค.2559 กำหนดการ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และการตรวจโรคและเอกซเรย์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
30 มิ.ย. 2559 ประกาศแจ้งเลื่อนวันเสด็จฯ แทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558
24 พ.ค.2559 ประกาศรายวิชาเปิดเรียนภาคเรียน 3/2558
19 พ.ค.2559 ประกาศเรื่องการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
18 พ.ค.2559 ตารางการออกนิเทศ นักศึกษาฝึกงานทางวิชาชีพวิศวกรรม ภาคการศึกษาที่ 3/2558
18 พ.ค.2559 ตารางการออกนิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 1/2559
18 พ.ค.2559 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งกำหนดการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ และชำระเงินผ่านธนาคารฯ ของวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู1 ภาคการศึกษา 1/2559
10 พ.ค.2559 ให้นักศึกษารหัส 57 (อส.บ.) ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 เช็คชั่วโมงกิจกรรมและมาเขียนแบบขอใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา ชั้น 2 โดยแนบรูปชุดครุยขนาด 1″ จำนวน 2 รูป
17 มี.ค.2559 ขอแจ้งกำหนดการฝึกซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2557
25 ก.พ.2559 ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงหรืองดการจัดกิจกรรมในห้วงการตรวจเลือกทหาร
25 ก.พ.2559 KOICA เปิดรับคำขอความร่วมมือด้านอาสาสมัครเกาหลี ประจำปี 2559
18 ก.พ.2559 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา มทร.พระนคร (English Camp)
25 ม.ค.2559 ประชาสัมพันธ์สื่ออิเล็กโทรนิกส์ (e-Learning) ซอฟท์แวร์เรียนภาษาอังกฤษ Speexx
5 กพ.2559 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “จิตอาสาสร้างสรรค์ อย. สร้างเสริม” 2559 ซึ่งเป็นการดำเนินโครงการในปีแรก ภายใต้แนวคิด “FDA VOLUNTEER TEAM”