ข่าวสารงานวิจัย ปีพ.ศ.2561

12 พ.ย.2561 การยื่นข้อเสอนโครงการส่งเสริมให้บุคลากรในวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฎิบัติงานเพื่อนแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับอุตสาหกรรม Talent Mobitiy ประจำปีงบประมาณ 2562
26 ต.ค.2561 การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยโครงการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
26 ต.ค.2561 การรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอสนับสนุน โครงการส่งเสริมสิ้งประดิษฐ และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
26 ต.ค.2561 ประกาศการให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนดลยีสู้ชุมชนฐากรากฯ
17 ต.ค.2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ
11 ต.ค.2561 การหักกภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีเงินทุนอุดหนุนการวิจัย
10 ต.ค.2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ
5 ต.ค.2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ
5 ต.ค.2561 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8และนานาชาติ ครั้งที่ 1ฯ
28 ก.ย.2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ
21 ก.ย.2561 การคัดเลือกเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่นและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2561
11 ก.ย.2561 การส่งแบบสรุปโครงการ สำหรับแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 เป้าหมายที่ 1 และ 2 **เอกสารแนบ
11 ก.ย.2561 ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 1 ฉบับ 1.หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
11 ก.ย.2561 ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 1 ฉบับ หนังสือประกาศสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
29 ส.ค.2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ 
27 ส.ค.2561 การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 ประจไปี 2561
27 ส.ค.2561 ขอเผยแพร่วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคมฯ /*เอกสารเพิ่มเติม
17 ส.ค.2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ
16 ส.ค.2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ / *เอกสารเพิ่มเติม
16 ส.ค.2561 ทุน Fulbright เพื่อทำการวิจัยและการสอน ประจำปี 2562
15 ส.ค.2561 ม.เอเซียอาคเนย์ ขอเชิญส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารฯ/ *เอกสารเพิ่มเติม
10 ส.ค.2561 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ 2018ฯ
9 ส.ค.2561 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประชามสัมพันธ์ การประชุมวิชาการและการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ“มสธ. วิจัย” ประจําปี 2562
8 ส.ค.2561 ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 ฉบับ 1.หนังสือสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 2.หนังสือมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
8 ส.ค.2561 ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 ฉบับ 1.หนังสือ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2. หนังสือสำนักงานประสานงานสกว.
8 ส.ค.2561 ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 1 ฉบับ หนังสือสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
8 ส.ค.2561 ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 1 ฉบับ หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
8 ส.ค.2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 3 ฉบับ
26 ก.ค.2561 ขอความร่วมมือด้านอาสาสมัครญี่ปุ่นประจำปี 2562
24 ก.ค.2561 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุม”จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์”
23 ก.ค.2561 ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ
23 ก.ค.2561 ขอเฃิญประชุมเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรมครั้งที่ 16
18 ก.ค.2561 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งการขยายเวลาส่ง abstract
17 ก.ค.2561 การรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
13 ก.ค.2561 ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 1 ฉบับ หนังสือมหาวิทยาลัยเกริก
13 ก.ค.2561 ขอประชาสัมพันธ์วารสารวิจัยสหวิทยาการไทยฯ
11 ก.ค.2561 ประชาสัมพันธ์ทิศทางการดำเนินงานทุนอุดหนุนการวิจัยของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง
11 ก.ค.2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ เพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน
6 ก.ค.2561 การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ Multi mentoring System
6 ก.ค.2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนครขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 1 ฉบับ หนังสือวิทยาลัยโลจสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร
6 ก.ค.2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนครขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 1 ฉบับ 1.หนังสือ สนง.ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
5 ก.ค.2561 ขอเชิญยื่นข้อเสนอการจัดจ้างดำเนินงานกิจกรรมเสริมและสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการโรงงานอุตสากหกรรมเข้าสู้ระบบมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001
4 ก.ค.2561 ขอแจ้งรายชื่อการบรรยายพิเศษหัวข้อ เทคนิคการขอรับทุนวิจัยแหล่งทุนภายนอก
4 ก.ค.2561 ขอเชิญประชุมร่วมโครงการอบรมหลักสูตร การวิจัยเชิงพื้นที่และปฎิบัติการอย่างที่ส่วนร่วมด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
15 มิ.ย.2561 ขอเชิญยื่นข้อเสนองานจ้างที่ปรึกษากิจกรรมการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมาย
15 มิ.ย.2561 ขอความอนุเคราะห์ชื่อแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อรองรับการเขียนข้อเสนอการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
10 เม.ย.2561 ปชส.การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
10 เม.ย.2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร ส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 ฉบับ
10 เม.ย.2561  สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร ส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ
10 เม.ย.2561 ปชส.โครงการพัฒนานักวิจัยเครื่องวัจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างฯ
10 เม.ย.2561 ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม”สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ จำนวน 3 รุ่น
10 เม.ย.2561 ขอเชิญเข้าร่วมนิทรรศการในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปี 2561
10 เม.ย.2561 ปชส.การเสนอขอรับเงินรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความ
26 มี.ค.2561 กองวิเทศสัมพันธ์ ปชส.เชิญชวนรับฟังการบรรยาย ในหัวข้อ Critical thinking ฯ
26 มี.ค.2561 การจัดทำโครงการภายใต้ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ฯ อินเดีย
26 มี.ค.2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร ส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 ฉบับ 
26 มี.ค.2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร ส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 ฉบับ
26 มี.ค.2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร ส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 ฉบับ
26 มี.ค.2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร ส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 ฉบับ
26 มี.ค.2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร ส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ
26 มี.ค.2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร ส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ
26 มี.ค.2561 เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
24 ม.ค.2561 ขอประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ฉบับ เรื่อง เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
12 ม.ค.2561 มทร.พระนคร ส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ
12 ม.ค.2561 สนง.คณะกรรมการอุมศึกษา ปชส.ให้บุคลากรเข้าร่วมรัรบการคัดเลือกงานวิจัยฯ
11 ม.ค.2561 มทร.พระนคร ส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ
10 ม.ค.2561 สนง.คณะกรรมการอุมศึกษา ปชส.ทุนการศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนด้านศึกษาและวิทยาศาสตร์ฯ
10 ม.ค.2561 สำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) ร่วมกับ Ministry of External Affairs of india จัดอบรม 4 หลักสูตร 
10 ม.ค.2561 ปชส.โครงการ ASEAN Youth Repersentative Experiencing ฯ
10 ม.ค.2561 การรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศไทย-เกาหลี
10 ม.ค.2561 สำเนาหนังสือม.ราชภัฏราชสีมา เรื่องขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
10 ม.ค.2561 สำเนาหนังสือเครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทย์ศาสตร์แห่งประเทศไทย เรื่องขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
4 ม.ค.2561 สนง.คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปชส.แผนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของวช.ประจำปีงปม.2561
4 ม.ค.2561 ม.มหาสารคาม เชิญเข้าร่วมการอบรมในหัวข้อ”วัสดุแม่เหล็กและการประยุกต์ใช้
4 ม.ค.2561 ม.ราชภัฏเทพสตรี ขอเชิญเข้าร่วมโครงการและส่งบทคามทางวิชาการเข้าประกวด
4 ม.ค.2561 ม.เกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมส่งผลงานและเข้าร่วมโครงการประชุมนานาชาติ