ข่าวสารป.บัณฑิต ปี 2558

25 ธ.ค.2558 ขอเชิญนักศึกษา ป.บัณฑิต ภาคสมทบ ปีการศึกษา 2559 เข้าร่วมโครงการมัชฌิมนิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559 เริ่ม 8.30 ลงทะเบียน
3 พ.ย.2558 ประกาศรายชื่อนักศึกษาฝึกสอนกับอาจารย์นิเทศก์ นักศึกษาป.บัณฑิตฝึกสอน1ภาคการศึกษาที่ 2/2558‏
28 ก.ย.2558 ให้นักศึกษาหลักสูตรป.บัณฑิต ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เข้ากรอกประวัติในฐานข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)โดยด่วน (UPDATE) ทีเว็บไซด์ http://203.158.144.140/UpdateCID/
23 ก.ย.2558 ให้นักศึกษาปีการศึกษา 2558 เข้าระบบทะเบียนออนไลน์ เพื่อลงทะเบียนเรียนเทอม 2/58 ภายในวันที่ 26 กันยายน – 11 ตุลาคม 2558 หมายเหตุ. ให้ทำการดึงข้อมูลรายวิชามาก่อน แล้วจึงการการยืนยันลงทะเบียนเรียน
10 ก.ย.2558 ให้นักศึกษาปีการศึกษาที่ 1/58 และอาจารย์ทุกท่าน เข้าระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ภายในวันที่ 14-30 กันยายน 2558
9 ก.ย.2558 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
3 ก.ย.2558 ประกาศแจ้งนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2557 ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2558
21 ส.ค.2558 แบบคำร้องฝึกสอน DOWNLOAD
7 ส.ค. 2558 ให้นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต รุ่น 2557 แจ้งสำเร็จการศึกษาผ่าน Website ในระบบทะเบียนออนไลน์
28 ก.ค.2558 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2558 โครงการ MOU
23 ก.ค.2558 ให้นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2557 เข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศ วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2558 เวลา 9.00-12.00 น.
23 ก.ค.2558 ให้นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2558 เข้าร่วมงานปฐมนิเทศฝึกสอน วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00-16.00 น.
10 ก.ค.2558 ให้นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครูเข้าประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรและระบบงานทะเบียน ภายในวันที่ 17 ก.ค.2558
1 ก.ค.2558 ให้นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2557 และ 2558 เข้าไปกรอกข้อมูลประวัตินักศึกษาของนักศึกษา เพื่อจัดทำฐานข้อมูล สำหรับนักศึกษา โดยด่วน ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2558
16 มิ.ย.2558 ให้นักศึกษาปีการศึกษาที่ 3/57 และอาจารย์ทุกท่าน เข้าระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ภายในวันที่ 23 มิ.ย.2558
11 มิ.ย.2558 ประกาศแจ้งถึงนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2558 รุ่นที่ 2 เข้าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในวันที่ 13 มิถุนายน 2558 ลงทะเบียนเวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมกรมหลวง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
– ตารางสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558
8 มิ.ย.2558 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)
6 มิ.ย.2558 นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้ทำเรื่องแจ้งจบการศึกษาผ่านWebภายในวันที่ 10 -31 สิงหาคม 2558และพิมพ์ใบแจ้งจบพร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 5 รูปแนบสำเนาบัตรประชาชน ส่งงานทะเบียนให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 2 กันยายน 2558
5 มิถุนายน 2558 ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ครั้งที่ 3 มาชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 4 -5 มิถุนายน 2558 มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
4 มิถุนายน 2558 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2558
27 พ.ค.2558 กำหนดการงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ พร้อมเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. ตามกำหนดการเดิม
27 พ.ค.2558 ประกาศแจ้งนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2557 เรื่องการแจ้งจบการศึกษา ผ่านผ่านเว็บไซด์ระบบทะเบียนออนไลน์
27 พ.ค.2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตร บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2558
26 พ.ค.2558 ให้นักศึกษาที่ยังไม่ได้มารับเอกสารส่งตัวการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรป.บัณฑิต มารับซีดีที่งานทะเบียน
26 พ.ค.2558 นักศึกษาหลักสูตรป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2557 ที่สังกัด กศน. ที่ยังไม่ได้แจ้งเปลียนสถานศึกษาฝึกสอนให้เข้ามาเขียนคำร้องภายในวันที่ 30 พ.ค.2558 ที่งานทะเบียน เป็นการด่วน
19 พ.ค.2558 แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ป1 และ ป2)
19 พ.ค.2558 การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการศึกษา ประจำปี 2558
19 พ.ค.2558 แบบฟอร์มทะเบียนรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและประสงค์จะพัฒนาให้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา
15 พ.ค.2558 ให้นักศึกษารหัส 57 ทำเรื่องขอเปลี่ยนสถานที่ฝึกสอน จาก กศน. เป็นโรงเรียนหรือวิทยาลัยฯ
30 เม.ษ.2558 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558
24 เม.ย.2558 ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 26 เมษายน 2558
20 เม.ย.2558 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครั้งที่ 1 พิมพ์ใบรายงานตัวผ่านทางเว็ปไซต์ http://admis.rmutp.ac.th/home/check_status.php ในระหว่างวันที่ 20 – 26 เมษายน 2558 (ด้วยการตรวจสอบสถานะผู้สมัครสอบ)
20 เม.ษ.2558 ประกาศแจ้งถึงผู้สมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรป.บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558
– ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกหลักสูตรป.บัณฑิต ครั้งที่ 1 มาขึ้นทะเบียน ในวันที่ 26 เมษายน 2558 เวลา 9.00 –12.00 น.
– ให้ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรป.บัณฑิต ครั้งที่ 2 มาสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 26 เมษายน 2558 เวลา 9.00 –12.00 น.
3 เม.ย.2558 ประกาศการขยายเวลาการขึ้นทะเบียนและรายงานตัวเข้าศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2558
18 มี.ค.2558 รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 1/2558 ในวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2558 จำนวน 80 คน (เพิ่มเติม)
13 มี.ค.2558 ประกาศแจ้งถึงนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 ให้เตรียมเงินค่าเทอมจำนวน 5,000 บาท มาจ่ายในวันเปิดเทอม วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2558 (มีเอกสารแนบ..ตารางเรียนประจําปีการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา2557)
5 มี.ค.2558 แจ้งนัดการสอบสำหรับนักศึกษาหลักสูตรป.บัณฑิต สำหรับนักศึกษากลุ่ม 1,2 และกลุ่ม 5,6 ในวันเสาร์ที่ 7 มี.ค.58
2 มี.ค.2558 ประกาศขอเลื่อนการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ป.บัณฑิตภาคฤดูร้อน เลื่อนเป็นประมาณเดือนพฤษภาคม ให้นักศึกษาติดตามประกาศอีกครั้ง
24 ก.พ.2558 ประกาศผลสอบ Midterm วิชากระบวนการเรียนรู้ฯ *ให้นักศึกษาหลักสูตรป.บัณฑิต กลุ่ม 5-6 ที่มีผลสอบตำ่กว่า 60 เตรียมมาสอบซ่อมในวันเสาร์ที่ 28 ก.พ.2558 และ 1 มี.ค.2558
17 ก.พ.2558 รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2557(เพิ่มเติม)
9 ก.พ.2558 รายชื่อนักศึกษาที่รับการสอบสัมภาษณ์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2557
4 ก.พ.2558 ตารางสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ฉบับปรับปรุง เรียนวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 – 8 มีนาคม 2558
15 ม.ค.2558 แจ้งย้ายสถานที่เรียนในวันเสาร์ที่ 17 ม.ค.2558 เป็นอาคาร 4 ชั้น 6 ส่วนวันอาทิตย์ที่ 18 ม.ค.2558 เรียนตามสถานที่เดิม