ข่าวสารป.บัณฑิต

ใบกค.

*ขั้นตอนการขอรับใบประกอบวิชาชีพ (ก.ค.)*

*ขั้นตอนการดำเนินงานทะเบียนนักศึกษา หลักสูตรป.บัณฑิต*

19 มิ.ย.2560 ประกาศกำหนดการขึ้นทะเบียน – ลงทะเบียน และปฐมนิเทศ สำหรับนักศึกษาใหม่หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560
24 พ.ค.2560 ประกาศเรื่องการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2560 (สำหรับนักศึกษา รุ่น 59)
23 พ.ค.2560 ตารางสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
25 เม.ย.2560 ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560
11 เม.ย.2560 ประกาศเรื่องการลงทะเบียนเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
11 เม.ย.2560 ตารางสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 UPDATE
29 มี.ค.2560 DOWNLOAD หนังสือรับรองสำนักงาน ก.ค.ศ.คุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
15 มี.ค.2560 ประกาศแจ้งให้นักศึกษาทำแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร และระบบงานทะเบียน
10 ม.ค.2560 ประกาศรายชื่อนักศึกษาและสถานศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

ข่าวสารป.บัณฑิต ปี 2559

ข่าวสารป.บัณฑิต ปี 2558

ข่าวสารป.บัณฑิต ปี 2556-2557