ข่าวสารป.บัณฑิต ปี 2559

15 ธ.ค.2559 ตารางสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
28 พ.ย.2559 ให้นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2559 เข้าร่วมงานปฐมนิเทศฝึกประสบการณืวิชาชีพครู วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2559 ลงทะเบียนเวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมกรมหลวง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
15 ก.ย.2559 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดให้บริการห้องสมุดเทเวศร์ในวันเสาร์
30 ส.ค.2559 ตารางสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 UPDATE
26 ส.ค.2559 ประชาสัมพันธ์ “พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. 2487
26 ส.ค.2559 ประชาสัมพันธ์โครงการ “ไทยพีเจ้นร้อยฝันปันสุข ปีที่ 2”
18 ส.ค.2559 ประกาศโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559
17 ส.ค.2559 รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)
11 ส.ค.2559 ข้อปฏิบัติการรายงานตัวขึ้นทะเบียน สำหรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559
10 ส.ค.2559 รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559 UPDATE
28 ก.ค.2559 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2
26 ก.ค.2559 ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครูประจำปีการศึกษา 2559 UPDATE
23 ก.ค.2559 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 1
21 ก.ค.2559 ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครูประจำปีการศึกษา 2559
4 ก.ค.2559 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการพัฒนาศักยภาพอาจารย์พี่เลี้ยงและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
15 มิ.ย.2559 การฝึกปฎิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนและปฎิบัติการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.
15 มิ.ย.2559 ประกาศเรื่องการแจ้งสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
15 มิ.ย.2559 ประกาศการลงทะเบียนเรียนรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559
14 มิ.ย.2559 ประกาศรายชื่อนักศึกษาและสถานศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
13 มิ.ย.2559 ด้วยขณะนี้ทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมยังไม่ทราบหลักเกณฑ์การรับครูเข้าโครงการ ป.บัณฑิต จากคุรุสภา จึงไม่สามารถเปิดรับโครงการ ป.บัณฑิตได้ หาก คุณครูท่านใดอยากสอบถามข้อมูลขอให้ติดต่อที่หมายเลข 0846807894
12 กพ.2559 ตารางสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2558 (กลุ่มที่ 1-6) เรียนวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 – 5 มิถุนายน 2559
10 กพ.2559 ประกาศเปิดภาคการศึกษาที่ 3/58 ให้นักศึกษามาเรียนตามปกติในวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559
2 กพ.2559 ให้นักศึกษาปีการศึกษาที่ 2/58 และอาจารย์ทุกท่าน เข้าระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ภายในวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2558