ข่าวสารป.ตรี ปี 2557

3 ต.ค.2557 ตารางเรียนหลักสูตร อส.บ.สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคสมทบ อี.เทค) ภาคเรียนที่ 1/2557
28 ต.ค.2557 ประกาศมาตรการดูแลความรักษาความปลอดภัยในศูนย์เทเวศร์
16 ต.ค.2557 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวด MR-Miss&Seeson Award RMUTP 2015
14 ต.ค.2557 ประกาศเรื่องทุนการศึกษาบังคับใช้แล้ว
14 ต.ค.2557 ประกาศถึงนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิศวกรรมอุตสาหการ
9 ต.ค.2557 ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
6 ต.ค.2557 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556 ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต CLICK
1 ต.ค.2557 ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2557 สำหรับนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
30 ก.ย.2557 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ที่เรียนภาษาอังกฤษ๑
2 ก.ย. 2557 ตารางแสดงคุณสมบัติของครูพี่เลี้ยง (ตัวอย่าง)
22 ส.ค.2557 เชิญชวนสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร
4 กค.2557 ขอเชิญเข้าร่วมประกวดบทกลอนในการ์ดวันแม่ ฯ โครงการ 12 สิงหามหามงคลฯ
1 กค.2557 ประกาศขอเลื่อนวันปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้า สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
21 พ.ค.2557 การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการครูมืออาชีพ ปี 2557
29 เม.ย.2557 ขอความอนุเคราะห์แจ้งนักศึกษาประเมินข้อมูล SAR ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ปีการศึกษา 2556
14 มีค.2557 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา”เพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 10
6 มีค.2557 นักศึกษาสามารถอัพเดทข่าวสารกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2557 คลิ้ก
17 กพ.2557 กำหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปีการศึกษา 2556
13 กพ.2557 กำหนดการปฐมนิเทศ ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ฝึกสอน)
31 ม.ค.2557 ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษากรอกข้อมูล SAR ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ปีการศึกษา 2556 แบบสำรวจความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนและการพัฒนา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
13 กพ.2557 กำหนดการปฐมนิเทศ ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ฝึกสอน)
31 ม.ค.2557 สนใจสมัครโครงการ English Camp ลงชื่อที่ห้องทะเบียน ภายใน วันที่ 25 กพ.2557