ข่าวสารงานวิจัย ปีพ.ศ.2559

7 ต.ค.2559 ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอการวิจัย ทุนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่
7 ต.ค.2559 การรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการตามเป้าหมายคุณภาพ รอย 12 เดือน (วันที่ 1 ต.ค.2558 – 30 ก.ย.2559)และส่งเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์
5 ต.ค.2559 การปรับปรุงข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และการจัดส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
19 พ.ค.2559 ประชาสัมพันธ์ โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ผรั่งเศส ประจำปี พ.ศ.2560-2561
13 พ.ค.2559 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 5
13 พ.ค.2559 ขอเชิญส่งผลงานวิจัย/นวัตกรรมการศึกษา และเข้าร่วมประชุมวิชการ The 5 th PSU Education Conference Instructional Desingn for Autonomous Learners
13 พ.ค.2559 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมในการนำเสนอผลงานวิจัย “ความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย”
13 พ.ค.2559 วิจัยสหวิทยาการและกลยุทธ์การสร้างนวัตกรรมเพื่อการแข่งขันและการพัฒนาประชาคม
7 พ.ค.2559 แจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
5 พ.ค.2559 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการนำเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรี เพื่อร่วมฉลองครบรอบ 60 ปี ฯ
29 เม.ษ.2559 แจ้งขยายเวลาการส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการ มทร.ครั้งที่ 8 และการประชุมวิชาการนานาชาติ มทร. ครั้งที่ 7
27 เม.ษ.2559 ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 ฉบับ มาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน
21 มีค.2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 3 ฉบับ เพื่อประชาสัมพันธ์
21 มีค.2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 ฉบับ เพื่อประชาสัมพันธ์
21 มีค.2559 ขอเชิญร่วมเข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง Personalities for Sustainable Development
21 มีค.2559 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2559
17 มีค.2559 ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 3 ฉบับ เพื่อประชาสัมพันธ์ 1.หนังสือ มรภ.อุบลราชธานี
16 มีค.2559 ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการ มทร.ครั้งที่ 8 และการประชุมวิชาการนานาชาติ มทร.ครั้งที่ 7
16 มีค.2559 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสถาบันอุดมศึกษา
16 มีค.2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 3 ฉบับ เพื่อประชาสัมพันธ์
14 มีค.2559 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสถาบันอุดมศึกษา
14 มีค.2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 3 ฉบับ เพื่อประชาสัมพันธ์<
14 มีค.2559 ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการ มทร.ครั้งที่ 8 และการประชุมวิชาการนานาชาติ มทร.ครั้งที่ 7
14 มีค.2559 กองวิเทศสัมพันธ์ส่งหนังสือเรื่อง Funding for United States Study
1 มีค.2559 การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ รุ่นที่ 5/2559
1 มีค.2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 ฉบับ เพื่อประชาสัมพันธ์
1 มีค.2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 3 ฉบับ เพื่อประชาสัมพันธ์
25 ก.พ.2559 การส่งผลงานการออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2559 (Thailand Research Expo 2016)”
25 ก.พ.2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 ฉบับ เพื่อประชาสัมพันธ์
25 ก.พ.2559 ขอเรียนเชิญร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 2
18 ก.พ.2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 3 ฉบับ เพื่อประชาสัมพันธ์
18 ก.พ.2559 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ สสอท. ประจำปี 2559
15 ก.พ.2559 การจดแจ้งลิขสิทธิ์ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์
15 ก.พ.2559 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ มศว วิจัย ครั้งที่9
27 ม.ค.2559 ขอแจ้งกำหนดการโครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งนักวิจัย มทร.พระนคร กิจกรรมที่ 3 การตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิจัย/วิชาการ
27 ม.ค.2559 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ
20 ม.ค.2559 ขอเชิญเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับราางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น” ประจำปีพ.ศ.2559 (2)
20 ม.ค.2559 ขอเชิญเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับราางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น” ประจำปีพ.ศ.2559 (1)
20 ม.ค.2559 ขอเชิญเข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 3
20 ม.ค.2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 3 ฉบับ เพื่อประชาสัมพันธ์
20 ม.ค.2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 1 ฉบับ เพื่อประชาสัมพันธ์
20 ม.ค.2559 ประชาสัมพันธ์โครงการทุน Ermst Mach Grant-ASEA-UNINET
20 ม.ค.2559 การเปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก) รุ่นที่ 19 ประเภททุนปกติ
8 ม.ค.2559 การรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอสนับสนุนทุน โครงการส่งเสริมประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พศ.2559
8 ม.ค.2559 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การบรรยาย เรื่อง ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและการขอตำแหน่งทางวิชาการ
7 ม.ค.2559 การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2559 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2560
7 ม.ค.2559 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร”นักวิชาการเพื่อสังคม” รุ่น 4
6 ม.ค.2559 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัคร “ทุนวิจัย คปก.ต่อยอด” ประจำปีงบประมาณ 2559
6 ม.ค.2559 ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนทุนนักวิจัยใหม่ วท. ประจำปี 2559