ข่าวสารคณะ ปี 2555

28 ธันวาคม 2555 ขอเชิญร่วมบริจาคเงินจัดซื้อข้าวสาร‏
28 ธันวาคม 2555 กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2556‏
28 ธันวาคม 2555 ขอขอบคุณ
28 ธันวาคม 2555 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว‏
28 ธันวาคม 2555 ขอความอุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครอาจารย์ประจำ‏
20 ธันวาคม 2555 ส่งประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสรตาจารย์ (ฉบับที่ 6) และ (ฉบับ 7) พ.ศ.2555
20 ธันวาคม 2555 ขอความร่วมมืองดจอดรถในพื้นที่่ศูนย์เทเวศร์‏
20 ธันวาคม 2555 ขอเชิญร่วมชมสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมในงาน “วันนักประดษฐ์” ประจำปี 2556‏
15 ธันวาคม 2555 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และติดบอร์ดประกาศข่าวการอบรม หลักสูตร”การคิดเชิงบูรณาการสำหรับเยาวชนไทย” ให้แก่นักศึกษาเพื่อเข้าการรับอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
11 ธันวาคม 2555 การจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด
7 ธันวาคม 2555 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจศึกษา (ภาคพิเศษ)
7 ธันวาคม 2555 แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Sage Knowledge
3 ธันวาคม 2555 ขอความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่ข้อมูล “รู้ให้ทันพ่อค้าบุหรี่”
27 พฤศจิกายน 2555 ประชาสัมพันธ์การจัดงาน “ของขวัญปีใหม่ ๕๖ และของรักของหวง ครั้งที่ ๒”และการประกวด Mr.& Miss RMUTP 2013, Seeson Award 2013
26 พฤศจิกายน 2555 ขอเชิญเข้าร่วมพิธีสงฆ์ ในโครงการ 5 ธันวามหามงคล‏
19 พฤศจิกายน 2555 แจ้งการเข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ประจำปีงบประมาณ 2556
1 พฤศจิกายน 2555 หนังสือเวียนแจ้งจำนวน 4 ฉบับ‏
1 พฤศจิกายน 2555 การติดสติกเกอร์จอดรถและการคืนพื้นที่จอดรถบริเวณสนามบาสเกตบอลให้กับนักศึกษา‏
1 พฤศจิกายน 2555 หนังสือเวียนแจ้ง จำนวน 4 ฉบับ‏
1 พฤศจิกายน 2555 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 10/2555
1 พฤศจิกายน 2555 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สถานีวิทยุ‏
29 ตุลาคม 2555 ประกาศรับสมัครลูกจ้่างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดกองกลาง‏
26 ตุลาคม 2555 แจ้งการเข้าใช้งานฐานข้อมูล Academic Search Complete และฐานข้อมูล Communication & Mass Media Complete‏
26 ตุลาคม 2555 หนังสือเวียนแจ้ง เรื่อง กฎบัตรการตรวจสอบภายใน‏
26 ตุลาคม 2555 การเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยมหิดล‏
26 ตุลาคม 2555 แจ้งการฉัดบุ้งบริเวณต้นไม้กล้พื้นที่ D-Hall‏
26 ตุลาคม 2555 โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2556‏
26 ตุลาคม 2555 โครงการสนันสนุนการศึกษาวิจัย พัฒนาพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ 2556‏
26 ตุลาคม 2555 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนพนง.มหาวิทยาลัย‏
12 ตุลาคม 2555 สถานีวิทยุสาธารณะเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร ขอเชิญร่วมจัดรายการวิทยุ
11 ตุลาคม 2555 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและสนับสนุนกิจกรรมเปิดอาคารใหม่ คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร‏
11 ตุลาคม 2555 แจ้งปิดสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา‏
11 ตุลาคม 2555 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์‏ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ
10 ตุลาคม 2555 ประกาศเรื่อง ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมความร่วมมือไทย-อินโดนีเซีย ครั้งที่ 7‏
10 ตุลาคม 2555 มทร.พระนคร ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 5 ฉบับ‏
9 ตุลาคม 2555 ขอเชิญเข้าร่วมงาน EDUCA2012 งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 5
9 ตุลาคม 2555 มทร.พระนคร แจ้งหนังสือเวียน จำนวน 3 ฉบับ‏
27 กันยายน 2555 เรื่อง บุคลากรประกอบการค้า‏
24 กันยายน 2555 เรื่อง การบริการข้อมูลบำเหน็จบำนาญ‏
24 กันยายน 2555 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ ประจำปี 2555‏
20 กันยายน 2555 ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาและการปะชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิ่ง‏
20 กันยายน 2555 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์‏ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ
20 กันยายน 2555 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์สถิติด้วยโปรแกรม AMOS‏
17 กันยายน 2555 มทร.พระนคร ประชาสัมพันธ์สำเนาหนังสือ 6 ฉบับ
17 กันยายน 2555 การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการฯเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2555 (เพิ่มเติม)
17 กันยายน 2555 สำนักส่งเสริมและงานทพเบียนได้ดำเนินการจัดทำขั้นตอนการจัดทำรายละเอียดการรายงานผลการสอน
14 กันยายน 2555 การให้สินเชื่อโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก้ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปี 2554‏
12 กันยายน 2555 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจ้างเผ้นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 8/2555‏
12 กันยายน 2555 กองบริหารงานบุคคล ประชาสัมพันธ์การถึงแก่กรรมของบุคคลในครอบครัวของบุคลากรในสังกัด‏
12 กันยายน 2555 มทร.พระนคร ประชาสัมพันธ์สำเนาหนังสือ 3 ฉบับ
12 กันยายน 2555 เรื่องระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างส่วนราชการ (ฉบับที่ 4‏)
12 กันยายน 2555 ประชาสัมพันธ์จากมทร.พระนคร 3 ฉบับ
6 กันยายน 2555 ประชาสัมพันธ์จากมทร.พระนคร 5 ฉบับ
6 กันยายน 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอขอบคุณการสนับสนุนการจัดกิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศลเพื่อการศึกษาครั้งที่ 3‏
4 กันยายน 2555 ประชาสัมพันธ์เพื่อให้บุคคลทั่วไปแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อคัดเลือกเป็นคระกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
11 กรกฎาคม 2555 สำนักประกันคุณภาพ ขอส่งประกาศมหาวิทยาลัยให้หน่วยงานนำไปเวียบแจ้ง
11 กรกฎาคม 2555 ขอเชิญเข้าร่วมงาน School of Informatics Open House 2010 “Technology and Media Convergence”
11 กรกฎาคม 2555 มทร.พระนคร ส่งหนังสือเวียน จำนวน 3 ฉบับ เพื่อทราบ
11 กรกฎาคม 2555 ขอเชิญเข้าร่วมเป็นสมาชิกและเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ
10 กรกฎาคม 2555 การใช้สิทธิในระบบเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
5 กรกฎาคม 2555 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เว็บไซด์วารสารวิชาการและงานวิจัย มทร.พระนคร
5 กรกฎาคม 2555 ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการและนำเสนอนวัตกรรมการเรียนรู้ด้านศิลปศึกษา‏
5 กรกฎาคม 2555 แจ้งการเข้าใช้งานระบบสืบค้น EBSCO Discovery Service (EDS)‏
22 มิถุนายน 2555 การดำเนินการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน‏
17 มิถุนายน 2555 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ
16 มิถุนายน 2555 คณะสถาปัตย์ฯ เรียนเชิญเข้าร่วมนิทรรศการแสดงผลงานภาคสารนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2554
11 มิถุนายน 2555 การปรับอัตราค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยและค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวแรกบรรจุ
29 พฤษภาคม 2555 มทร.พระนคร รับสมัครตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา
2 พฤษภาคม 2555 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ประกาศการให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2555
25 พฤษภาคม 2555 ขอความร่วมมืองดจอดรถในพื้นที่ศูนย์เทเวศร์
23 พฤษภาคม 2555 สหกรณ์มทร.ประชาสัมพันธ์โครงการให้บริการเงินกู้พิเศษเพื่อส่งเสริมการศึกษาและมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ปีการศึกษา 2555
23 พฤษภาคม 2555 ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานเวียนแจ้งคำสั่งมหาวิทยาลัย
22 พฤษภาคม 2555 เชิญเข้ารับอบรมหลักสูตร”แนวทางแก้ปัญหาด้านการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายก”
22 พฤษภาคม 2555 ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อสนับสนุนทุนประเภทกำหนดเรื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
21 พฤษภาคม 2555 สภาอุตสาหกรรมฯ ขอเชิญร่วมสัมมนา “ทำมาตรฐานฝีมือแรงงาน…มีแต่ได้กับได้”
21 พฤษภาคม 2555 ม.เกษตร เชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง”ไม้ยางนา : ดำริพระราชาสู่การพัฒนาประเทศไทย”
18 พฤษภาคม 2555 ม.นเรศวร การเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2555
16 พฤษภาคม 2555 ม.สุโขทัยฯ เชิญรร่วมงาน “รู้ทัน..ตั้งรับ..สู้กับภัยน้ำท่วม”
8 พฤษภาคม 2555 ควอท. จัดการประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อการพัฒนาด้านการศึกษาประจำปี 2555
30 เมษายน 2555 การพัฒนาบุคลากร เรื่อง ปฏิรูปประเทศไทยให้ความสงบร่มเย็น สำเร็จได้ด้วยปฏิรูปการศึกษา
30 เมษายน 2555 สำนักวิทยบริการฯ มทร.พระนคร เชิญชวนบุคลากรสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
20 เมษายน 2555 ม.บูรพา ขอความอนุเคราะห์ติดแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ โทรทัศน์ครูในเว็บไซต์ของคณะ
20 เมษายน 2555 ม.บูรพา กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2555 เรื่อง “เตรียมพร้อมบุคลากรอุดมศึกษาไทยสู่อาเซียน 2015”
20 เมษายน 2555 คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล กำหนดจัดการฝึกอบรม “สาวสองพันปี” (Healthy & Beauty Aging)
18 เมษายน 2555 Universitas Terbuka เปิดสอนหลักสูตรการเรียนการสอนทางไกล “Learning Bahasa Indonesia Through Online at BIP A-UT Program”
18 เมษายน 2555 มทร.พระนคร ปะชาสัมพันธ์ เรื่อง การกำหนดเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ และ หนังสือสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ
11 เมษายน 2555 มทร.พระนคร รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดกองวิเทศสัมพันธ์ และสังกัดกองกลาง
11 เมษายน 2555 Asian Institute of Technology (AIT) จัดสรรทุนการศึกษา HM king and Queen’s Scholarship ระดับปริญญาโท ให้กับนักศึกษาไทยและต่างประเทศ
10 เมษายน 2555 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาฺการ ประชาสัมพันธ์การกู้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
30 มีนาคม 2555 คำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน
29 มีนาคม 2555 สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษาขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อ การเรียนการสอนเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง”
28 มีนาคม 2555 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
28 มีนาคม 2555 มทร.พระนคร ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ
28 มีนาคม 2555 แจ้งอัตราดอกเบี้ยและเปลี่ยนแปลงเงือนไข “โครงการสินเชื่อการศึกษากรุงไทยเพื่อสมาชิก กบข. ปี 2555”
28 มีนาคม 2555 นายเปลี่ยน ภูคะฮาต ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2555 ของกระทรวงศึกษาธิการ
27 มีนาคม 2555 การปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการระดับคณะในมทร.พระนคร
21 มีนาคม 2555 ชมรมพุทธศาสตร์สากล จัดโครงการอุปมสบทหมู่ครูผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก และ โครงการบวชอุบาสิกาแก้วครูผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก
21 มีนาคม 2555 คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรฯ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียนระดับอุดมศึกษา
21 มีนาคม 2555 กองศิลปวัฒนธรรม แจ้งปิดสำนักงาน
21 มีนาคม 2555 การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
21 มีนาคม 2555 กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM
21 มีนาคม 2555 การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเป็นวาระจร
21 มีนาคม 2555 ประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานและรายละเอียดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
21 มีนาคม 2555 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมนาวิชาการ เรื่อง สตรีกับการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเชียน
21 มีนาคม 2555 คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ส่งมอบดีวีดีรายการโทรทัศน์ครู งวดที่ 11 สนใจติดต่องานประชาสัมพันธ์
15 มีนาคม 2555 ซ้อมความเข้าใจแนวทางการเบิกจ่ายเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่5) พ.ศ.2555
15 มีนาคม 2555 ขอส่งสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ โครงการมหาวิทยาลัยปลอดควันบุหรี่ ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาเสพติด
15 มีนาคม 2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 ตำแหน่ง
9 มีนาคม 2555 อดีตรองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ศรีเครือ โพวาทอง ถึงแก่กรรม
6 มีนาคม 2555 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประชาสัมพันธ์ “การกู้เงินสามัญเพื่อการศึกษา”
6 มีนาคม 2555 ขอความอนุเคราะห์ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล นส.กานดาภรณ์ จิโรภาส
5 มีนาคม 2555 ขอเชิญร่วมทำบุญและร่วมพิธ๊ทอดผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนชลธารวิทยา
29 กพ. 2555 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย “ราชนครินทร์วิชาการและวิจัย ครั้งที่๖”
28 กพ. 2555 การรับสมัครและการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.พระนคร (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
28 กพ. 2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประชาสัมพันธ์การประกวดตราสัญญลักษณ์คณะฯ
27 กพ. 2555 สถาบันพัฒนานักวิจัยแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
27 กพ. 2555 กองกลาง มทร.งพระนคร กำหนดเลขประจำหน่วยงาน ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ
24 กพ. 2555 ที่พักสงฆ์ธุดงคสถานบ้านท้ายเขื่อนสิริกิติ์ ขอเชิญเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
23 กพ. 2555 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรรี ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการจัดประชุมวิชาการแห่งชาติ
23 กพ. 2555 ประชาสัมพันธ์ “งานศึกษาต่อออสเตรเลีย ประจำปี 2555”
23 กพ. 2555 สหกรณ์ออมทรัพย์มทร. ประชาสัมพันธ์ข่าว 3 เรื่อง
23 กพ. 2555 ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเกี่ยวกับงานด้านสวิสดิการและสวัสดิภาพของครู
23 กพ. 2555 กำหนดวันหยุดและการไว้ทุกข์งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี
22 กพ. 55 ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษเรื่อง Power Qlity Managment Systeme
22 กพ. 55 แบบข้อตกลงในการประเมินเลื่อนเงินเดือนขอข้าราชการพลเรื่อนในสถาบันอุดมศึกษา
22 กพ. 55 กลุ่มบริหารงานวิจัยฯ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ
22 กพ. 55 โครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา
22 กพ. 55 กลุ่มบริหารงานวิจัยฯ ขอเชิญคณาจารย์/นักวิจัย/นักศึกษาในสังกัดและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ และรับฟังการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ.2555
22 กพ. 55 ธ.อาคารสงเคราะห์ แจ้งการให้เงินกู้ “โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 8”
22 กพ. 55 กองบริหารงานบุคคล แจ้งเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้สินเชื่อของธนาคารออมสิน
22 กพ. 55 ม.เวสเทิร์น ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555
22 กพ. 55 มทร.พระนคร ส่งสำเนาหนังสือเพื่อทราบและเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ
17 กพ. 55 ม.ธรรมศาสตร์ ขออนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการรับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
17 กพ. 55 สวท.มทร.พระนคร แจ้งการประชุมระหว่างประเทศด้านการศึกษาเทคโนโลยี 2012-ไทเป, ใต้หวัน
17 กพ. 55 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
16 กพ. 55 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ส่งเอกสารแนะนำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง
15 กพ. 55 ศูนย์การจัดการความรู้ มทร.พระนคร เชิญชวนเข้าใช้ระบบจัดการความรู้ของเครือข่ายการจัดการความรู้ มทร.พระนคร
15 กพ. 55 ชมรมศิษย์กรรมฐาน พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย จะดำเนินการฝึกอบรมกรรมฐานเบื้องต้น หลักสูตร 7 วัน
15 กพ. 55 สวท. ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมโครงการฝึกอบรมสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ประจำปี 2555
15 กพ. 55 ม.ธุรกิจบัณฑิต ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง “เทคนิคการสังเคราะห์งานวิจัย”
14 กพ. 55 กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) จะดำเนินการคัดเลือกนักเรียน/นักศึกษา เพื่อเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ประชุมระดับนานาชาติ
14 กพ. 55 รัฐบาลจีนประกาศรับสมัครผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2555
14 กพ. 55 ม.มหิดล จะเป็นเจ้าภาพจัด The Asia Pacific Association for international Education (APAIE) Conference and Exhibition 2012
14 กพ. 55 กองบริหารบุคคล มทร.พระนคร รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
14 กพ. 55 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร แจ้งปิดสำนักงาน
10 กพ. 55 คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร แจ้งปิดสำนักงาน
10 กพ. 55 สสท.ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2553
08 กพ. 55 คณะศิลปศาสตร์ แจ่งปิดสำนักงาน
08 กพ. 55 คณะศิลปศาสตร์ เผยแพร่กิจกรรม “ขยับกาย ขยายสมอง”
08 กพ. 55 โครงการสินเชื่อเช่าซื้อกรุงศรี เพริส์ช้อยส์ เพื่อสมาชิก กบข.
08 กพ. 55 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ แจ้งการปิดสำนักงาน
08 กพ. 55 การปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการระดับคณะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
07 กพ. 55 การเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
07 กพ. 55 สนง.เศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป แจ้งรัฐบาลไต้หวันประสงค์จะให้การสนับสนุนทุนการศึกษาต่อ ณประเทศไต้หวัน
07 กพ. 55 ม.นเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ สออ.ประเทศไทย
07 กพ 55 ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนเรศวรพะเยา
27 มค.55 ชมรมพุทธศาสนาสากลฯ กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรทางการศึกษา
27 มค.55 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ แจ้งปิดสำนักงาน
27 มค.55 มทร.พระนคร ขอเชิญส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม หลักสูตร “เทคนิคการเป็นพิธีกรมืออาชีพ”รุ่นที่ 2
27 มค.55 ให้ผู้ช่วยอธิการบดีพ้นจากการดำรงตำแหน่ง
23 มค.55 กองกลางมทร.พระนคร ขอขอบคุณในการให้ความร่วมมือจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
20 มค.55 สวพ.มทร.พระนคร ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 8
20 มค.55 สวพ.มทร.พระนคร ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2555
20 มค.55 สวพ.มทร.พระนคร ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ ANS 2012
20 มค.55 สหกรณ์ มทร.พระนคร แจ้งเรื่องการส่งเสริมสวัสดิการสมาชิกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัย
20 มค.55 แจ้งมติ ครม.ในการประชุม เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม เห็นชอบในหลักการร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการจัดตั้งมหาวิทยาลัยของรัฐ
19 มค.55 มทร.พระนคร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อรับจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ
17 มค.55 สำนักงาน กพ.ขยายเวลาการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2555
16 มค.55 การถึงแก่กรรมของนายอัมพร บุญเทียรทอง บิดาของนายมนัส บุญเทียรทอง
16 มค.55 มาตรฐานการกำหนดตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 26 ตำแหน่ง
16 มค.55 ขอเชิญส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร
13 มค.55 บ.แหลมทองสหการ จก. รับสมัครนิสิตนักศึกษาหลายตำแหน่ง
12 มค.55 การถึงแก่กรรมของนายปัญญา กิตติรณกรกุล บิดาของนางสาวธนิยา กิตติรณกรกุล
12 มค.55 กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร ขอส่งสำเนาขอเชิญร่วมงานพิธีเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ
12 มค.55 คณะศึกษาศาสตร์ ม.รามคำแหง กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชุนเรื่อง “การประยุกต์ใช้วิธีคิดแบบโยโสมนสิการในการพัฒนาตนและการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน”
12 มค.55 ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
12 มค.55 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้ริเริ่มโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน
11 มค.55 ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำเดือน มค.-มีค.2555
11 มค.55 กรมประชาสัมพันธ์ กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อมวลชน ประจำปี 2555
11 มค.55 การถึงแก่กรรมของนางอาหั้ว แซ่ลิ้ง มารดาของนายธวัชชัย นวเลิศปัญญา
11 มค.55 ขอส่งสำเนาหนังสือคณะกรรมาธิการสามัญ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯเลขาธิการ ปปง.
11 มค.55 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ฯลฯ ดีเด่น ประจำปี 2554 และผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปี 2554
11 มค.55 แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดกิจกรรมเดินการกุศลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
11 มค.55 คณะเทคโนโลยีคหกรรมฯ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
09 มค.55 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร ขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
09 มค.55 มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดการประชุมนานาชาติสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 1
09 มค.55 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมฟังปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.อุบล เรียงสุวรรณ
06 มค.55 สหกรณ์ออมทรัพย์มทร.เชิญชวนลูกจ้างชั่วคราวเป็นสมาชิกเพื่อส่งเสริมการออมและรับสิทธิประโยชน์มากมาย
06 มค.55 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญร่วมโครงการ Research Zone ของศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย
06 มค.55 มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย กำหนดจัดโครงการอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐานเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี
06 มค.55 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการการศึกษา สังกัดศูนย์การจัดการความรู้ จำนวน 1 อัตรา
06 มค.55 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2555 รวมทั้งสั้น 44 หลักสูตร
06 มค.55 สหกรณ์ออมทรัพย์มทร.แจ้งการหักชำระเงินค่าหุ้นและเงินกู้รายเดือนของสมาชิก เดือนธันวาคม 2554
06 มค.55 กองศิลปฯ มทร.พระนคร ขอความอนุเคราะห์ซื้อแผ่น DVD เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
05 มค.55 กองบริหารงานบุคคล มทร.พระนคร แจ้งการถึงแก่กรรมของบุคลากรและบุคคลในครอบครัวของบุคลากร จำนวน 3 ราย
05 มค.55 มจพ.เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีพศ.2555