ข่าวสารป.บัณฑิต ปี 2556-2557

19 ธ.ค.2557 รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรป.บัณฑิตที่ยังไม่เข้าไปประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ภายในวันที่ 23 ธ.ค.57 เท่านั้น หากพ้นกำหนดระบบจะล็อค ไม่สามารถดูผลการเรียนได้
17 ธ.ค.2557 ตารางสอนหลักสูตรป.บัณฑิต ภาคเรียนที่ 2/2557
2 ธ.ค.2557 ให้นักศึกษาเข้าระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ภายในวันที่ 19 ธ.ค.57 เท่านั้น มิฉะนั้นจะไม่สามารถดูผลการเรียนได้
13 พ.ย.2557 ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ติดต่อหัวหน้างานบัณฑิตศึกษา อ.ขนิษฐา ดีสุบิน 089-741-5402 ตั้งแต่วันที่ 13-20 พ.ย.2557
10 พ.ย.2557 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา : คุรุสภา
7 พ.ย. 2557 ประกาศแจ้งการเรียนการสอนเพิ่มเติมในวันเสาร์อาทิตย์ที่ 8-9 พ.ย.2557
4 พ.ย.2557 ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
4 พ.ย.2557 เรื่องขอปรับปฏิทินการศึกษาและขอลงทะเบียนเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2557
28 ต.ค.2557 ประกาศเรื่องสอนชดเชยสำหรับนักศึกษากลุ่ม 1, 3, 5
28 ต.ค.2557 ประกาศเรื่องลงทะเบียนเรียน ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557
27 ต.ค.2557 ปฏิทินการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2557- 2558 (ฉบับแก้ไข)
24 ต.ค.2557 ประกาศแจ้งเข้าร่วมปฐมนิเทศเพื่อรับฟังข้อมูลในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
16 ต.ค.2557 ตารางสอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 18-19 คุลาคม 2557
8 ต.ค.2557 ประกาศด่วนงดการเรียนการสอนในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 11-12 ต.ค.57
3 ต.ค.2557 ตารางสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2/2557
2 ต.ค.2557 ตารางสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (ฉบับปรับปรุง) ภาคเรียนที่ 1/2557

2 ต.ค.2557 ปฏิทินการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2557- 2558

1 ต.ค.2557 รายชื่อนักศึกษาค้างชำระ ภาคเรียนที่ 1/2557 ครั้งที่ 2
12 ก.ย.2557 แจ้งถึงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เรื่องปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2557
26 ก.ย.2557 รายชื่อนักศึกษาค้างชำระ ภาคเรียนที่ 1/2557 ครั้งที่ 1
10 ก.ย.2557 ให้นักศึกษาป.บัณฑิต นำเงินมาชำระตามประกาศข้อ3(1)(2) ในวันเสาร์อาทิตย์ที่ 13-14 ก.ย.2557
2 ก.ย. 2557 ตารางแสดงคุณสมบัติของครูพี่เลี้ยง (ตัวอย่าง)
5 สค.2557 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู (รอบ 2) จำนวน 43 คน
1 ส.ค.2557รายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู (รอบ 2) จำนวน 45 คน
25 ก.ค.2557 ระเบียบการรับสมัครบุคลากรทางการศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต(วิชาชีพครู)ประจําปีการศึกษา 2557 (รอบ 2)
25 ก.ค.2557 รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 120 คน
17 ก.ค.2557 ประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์ จำนวน 158 คน CLICK
15 ก.ค.2557 แจ้งถึงว่าผู้สมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) ประจำปี 2557ผู้สมัครที่มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
15 เมษ.2557 ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557
14 มีค.2557 วันปัจฉิมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ให้นักศึกษาเตรียมรูปถ่าย 1 นิ้วพร้อมไฟล์รูป และหลักฐานให้ครบถ้วน
27 กพ.2557 กำหนดการปัจฉิมนิเทศการฝึกประสบการณ์ครูของนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต(ป.บัณฑิต) อัพเดท
24 กพ.2557 ประกาศแจ้งให้นักศึกษาส่งเอกสารในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกับอาจารย์นิเทศ
23 มค.2557 แบบขอสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู
17 ธค.2556 แบบประเมินสำหรับนักศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต (แก้ไข)
22 พย.2556 ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อที่ทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้แจ้งสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ไปยังสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
13 พย.2556 ให้นักศึกษาหลักสูตรป.บัณฑิตทุกคนดูรายชื่อนักศึกษา อาจารย์นิเทศก์ และสถานที่ฝึกสอน แล้วโทรแจ้งรายงานตัวกับอาจารย์นิเทศ
21 ตค.2556 การขออนุญาตเก็บค่าลงทะเบียนเรียนเพิ่ม
21 ตค.2556 อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา
18 ตค.2556 MOU การพัฒนามาตรฐานความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพครูของโรงเรียนเอกชนระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการซึกษาเอกชนกับ มทร.พระนคร
10 ตค.2556 ปฏิทินการศึกษา สำหรับนักศึกษา ป.บัณฑิต ภาคเรียนที่3 (2/2556)
9 ตค.2556 นักศึกษาที่มีรายชื่อดังประกาศนี้ติดต่อการเงินด่วน ภายในวันที่ 19 ตค.2556
7 ตค.2556 รายชื่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2