กิจกรรมคณะ ปี 2555

– งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่’2556 วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2555
– คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมร่วมงาน “ของขวัญปีใหม่ 56 และของรักของหวง ครั้งที่ 2”และการประกวด Mr.& Miss RMUTP 2013, Seeson Award 2013 ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม พ.ศ.2555
– นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยสุ่นานาชาติ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2555
– ขอร่วมแสดงความยินดีแด่ผู้รับพระราชทานปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีพุทธศักราช 2554 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2555
– งานฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2554 วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน พ.ศ.2555
– โครงการพัฒนาผู้บริหารเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่สากล วันที่ 4-16 พฤศจิกายน 2555
– โครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมความรักความภูมิใจในวัฒนธรรมความเป็นไทย วันที่ 21 ตุลาคม 2555
– โครงการครุศาสตร์ฯสามัคคีกีฬาสีร่วมต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 14 ตุลาคม 2555
– คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมร่วมโครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 3 กันยายน 2555
– คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจัดโครงการมัชฌิมนิเทศให้กับนักศึกษา วันที่ 1 ตุลาคม 2555
– งานเกษียณอายุราชการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปี 2555 วันที่ 21 กันยายน 2555
– ขอร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมในการแข่งขันกีฬา “พระนครเกมส์” ครั้งที่7 วันที่ 18 กันยายน 2555
– คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2554 วันที่ 10 กันยายน 2555
– คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ วันที่ 10 สิงหาาคม 2555
– พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันระพี วันที่ 7 สิงหาาคม 2555
– คณาจารย์และนักศึกษา โรงเรียนโยนออฟอาร์คบริหารธุรกิจ เข้าศึกษาเรียนรู้กระบวนการปฏิบัติเกี่ยวกับหุ่นยนต์ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555
– ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2554 วันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2555
– โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ รุ่นที่1 วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2555 และรุ่นที่ 2 วันที่ 4-5 สิงหาคม 2555
– งานเลี้ยงร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารอีเทค. วันที่ 23 กรกฎาคม 2555
– โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ด้านระบบด้านการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา วันที่ 21 กรกฎาคม 2555
– Big Cleaning Day วันที่ 21 กรกฎาคม 2555
– วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตเทเวศร์ ประจำปี 2555 วันที่ 8 กรกฏาคม 2555
– โครงการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 4
– พิธีไหว้ครู คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2555
– โครงการส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานภายนอกในระดับชาติและนานาชาติ
-สนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง การออกแบบสมรรถนะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วันที่ 25 มิถุนายน 2555
– โครงการฝึกอบรมเทคนิคการสอนอย่างครูมืออาชีพ
– นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร
– คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมประชุมกรรมการบริหารคณะ วันที่ 13 มิถุนายน 2555
– ปรับภูมทัศน์รอบอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
– ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555
– โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
– โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม
– โครงการการจัดการความรู้กับระบบบริหารงานประกันคุณภาพภายใน
– งานรับพระราชทานปริญญา ประจำปีพุทธศักราช 2553
– ขอร่วมแสดงความยินดีแด่ผู้รับพระราชทานปริญญาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ นายสุรพงษ์ เจริญบูลย์วิวัฒน์
– งานฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2553
– กีฬาสานสัมพันธ์ “ทวิมิตรเกมส์” วันที่ 24 มีนาคม 2555
– โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง แนวทางการสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2555
– โครงการส่งเสริมสุขภาพและความสุข วันที่ 13 มีนาคม 2555
– โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI วันที่ 28-30 มีนาคม 2555
– โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา วันที่ 16 ,24 มีนาคม 2555
– โครงการฝึกอบรมเตรียมประสบการณ์ก่อนก้าวสู่โลกอาชีพด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วันที่ 9-11 มีนาคม 2555
– อธิการบดีมทร.พระนคร เยี่ยมชมตึกใหม่คณะคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วันที่ 9 มีนาคม 2555
– โครงการลุยโคลน เปื้อนยิ้ม อิ่มใจ ปลูกป่าชายเลนถวายพ่อหลวง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555
– โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2554 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555
– โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครั้งที่ ๑ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555
– ขอร่วมแสดงความยินดี ผู้ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย ศิษย์เก่าดีเด่น, ข้าราชการลูกจ้างดีเด่น เนื่องในวันสถาปนา “7 ปี มทร.พระนคร” วันที่ 18 มกราคม 2555
– ทำบุญตึกใหม่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วันที่ 9 มกราคม 2555